gallery/מרכז מעוצב שקוף
gallery/איתן ורועי

השבוע אנחנו נכנסים לחודש אלול, חודש התשובה. מהי תשובה?

"ומה היא התשובה?

הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד" (רמב"ם, הלכות תשובה)

הדרך שלנו לחזור בתשובה ולהיות טובים יותר מתחילה בכך שאנחנו בוחרים תכונה לא טובה או הרגל לא טוב שיש לנו, זה יכול להיות בינינו לבין ה' או בינינו לבין מישהו אחר. ברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו עוזבים את הדבר הרע זה כבר נקרא שחזרנו בתשובה.

יכול להיות שיהיה לנו קשה להתמיד בהחלטה הטובה ונצטרך להיזכר בה שוב ושוב אבל ברגע שהחלטנו- כבר חזרנו בתשובה.

שנזכה לחזור בתשובה שלימה!

gallery/untitled-1
gallery/פנינה שבועית שקוף
gallery/פתיחה רקע שקוף
gallery/קו שקוף
gallery/תיבת אוצר
gallery/שלכם איתן
gallery/באנר חדש